Anlægsgartner med EUX

Som anlægsgartner arrangerer og passer du grønne områder og er med til at skabe parker, haver, kirkegårde og andre udendørs miljøer, som er funktionelle og smukke. Hvis du samtidig vil udfordres lidt ekstra og have kompetencer, der også giver dig adgang til videregående uddannelser, kan du tage denne uddannelse med EUX.

Uddan dig til anlægsgartner med EUX på Landbrugs- & Gartnerskolen. Selandia

En anlægsgartner arrangerer og passer grønne områder. På skolen lærer du at sætte træer, blomster og græs sammen til en flot park eller have. En vigtig del af arbejdet går ud på at bruge maskiner som traktor og minigraver til større opgaver, men du skal også kunne bruge håndredskaber som skuffejern, skovl og kost. Du lærer at arbejde med fliser og andre slags sten, der bruges til et flot anlæg. En anlægsgartner kan arbejde som ansat i et privat firma eller i en kommunes anlægsafdeling, men man kan også starte egen virksomhed.

BÅDE I SKOLEN OG I VIRKSOMHEDEN 
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Det er på skolen, du lærer at sætte de forskellige planter, blomster og træer sammen, til en flot enhed. Her vil du også få et bredt kendskab til fliser og andre slags sten. En vigtig del af arbejdet går ud på at håndtere mindre maskiner til brug af anlæggelse af bede, haver og parker. Du kan afslutte som anlægsgartnerassistent eller som anlægsgartner med speciale i anlægsteknik eller plejeteknik. En anlægsgartner kan arbejde som ansat i et privat firma eller i en kommunes anlægsafdeling. Men man kan også starte egen virksomhed.

FAG 
Du har fag som jord, vand og næring. Du lærer om grundlæggende anlægsteknik, plantekendskab og plantesundhedslære. Fag som matematik, materialeforståelse og opmåling er også en del af uddannelsen. Du tager desuden sprøjtecertifikat, så du kan gøde planterne og sprøjte for ukrudt. Du lærer om planters sundhed og hvordan de skal behandles. Nogle steder arbejder man med økologiske principper, og derfor er der også mulighed for at få undervisning inden for dette felt.

EUX
Hvis du tager uddannelsen med EUX, får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som ved en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Uddannelsens forløb er på mange områder ens med uddannelsen uden EUX – men med EUX har du flere fag på et højere niveau. EUX er lige noget for dig, hvis du er målrettet, fagligt dygtig og energisk.

Se beskrivelsen af uddannelsen til anlægsgartner uden EUX her: Anlægsgartner uden EUX
 

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Landbrugs- & Gartnerskolen

Prøv introduktionskursus på Landbrugs- & Gartnerskolen

Uddannelsesforløb

På uddannelsen til anlægsgartner lærer du at etablere og vedligeholde haver, parker og kirkegårde. Du lærer at anlægge haver og grønne områder ud fra tegninger og planer. Du lærer at passe og udvikle haver og grønne områder. Du lærer at arbejde med og inddrage normer, anvende bæredygtige principper og metoder. Du bliver i stand til at indgå i dialog med brugere både kreativt og fagligt.

Grundforløb 1 og 2
Når du starter på grundforløb 1, skal du vælge et hovedområde og en fagretning i dit EUX forløb. Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

På grundforløb 1 arbejder du med projekter, som omhandler praktiske fag og almene fag som dansk og naturfag. Du skal være med til at passe gårdens dyr og marker, så du får en indsigt i det at være landmand, dyrepasser og jordbrugsmaskinfører. Du kommer til at passe skolens udendørs arealer, klippe hæk, slå græs, lave små haveanlæg med jodbehandling, sten, fliser og planter, ligesom en anlægsgartner. Derudover vil du prøve praktiske opgaver med naturpleje og skov. Du kommer til at arbejde helheds- og projektorienteret, så almene fag og praktiske fag hænger sammen. Du kommer til at samarbejde med elever fra Kokke- & Tjenerskolen, så du vil også stifte bekendtskab med fagområder inden for fødevarer.

Ud over de ordinære fag på uddannelsen, følger du også nogle fag på C-niveau. Disse fag undervises du i sammen med eux elever fra andre eux-uddannelser på Selandia.

Du har følgende fag på C-niveau:
• Dansk på C-niveau.
• Engelsk på C-niveau.
• Samfundsfag på C-niveau.
• Matematik på C-niveau.
• Kemi på C-niveau.
• Biologi på C-niveau.

Hovedforløb
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Hovedforløbene på skolen giver dig viden om planter, deres egenskaber og anvendelse. Du lærer at bygge trapper, mure, terrasser i materialer som beton, natursten eller træ. Du lærer at lave bassiner og vandløb. På hovedforløbene får du indsigt i stilarter som fx de japanske haver, barokhaverne eller landbohaven. Du lærer at kvalitetssikre dit arbejde. Du arbejder helheds- og projektorienteret, så almene fag hænger sammen med de praktiske fag.
Du lærer at inddrage mange hensyn i sit arbejde:
• Miljøhensyn som, bæredygtighed og økologi
• Ressourcehensyn som jorden og omgivelserne, der hvor arbejdet udføres
• Æstetikhensyn i forhold til fx havestilarter og bygningsstilarter

Ud over de ordinære fag på hovedforløbet, har du som EUX yderligere fag. Du undervises sammen med andre EUX elever på Selandia, og har følgende fag på EUX hovedforløbet:
• Dansk på A-niveau
• Engelsk på B-niveau
• Matematik på B-niveau
• Biologi på B-niveau
• Kemi på B-niveau
• Fysik på C-niveau
• Erhvervsøkonomi på C-niveau

Endvidere vil du kunne vælge et valgfag (Matematik eller biologi på A-niveau)

Varighed

Uddannelsens varighed er:
Grundforløb 1: 20 uger
Grundforløb 2: 20 uger
Hovedforløb: 3 år og 3 måneder

For unge over 25 år kan uddannelsens varighed afkortes – afhængig af tidligere erfaring og uddannelse.

Specialer

Du kan afslutte EUX anlægsgartneruddannelsen med speciale i enten anlægsteknik eller plejeteknik.

Som anlægsgartner med speciale i anlægsteknik specialiserer du dig i at anlægge haver, parker, kirkegårde og andre grønne områder. Du arbejder med havetegninger, materialeegenskaber, kvalitetssikring og planteetablering. Du kommer til at bruge alt fra gravemaskiner, IT værktøjer til vaterpas og skovl. Kort sagt bliver du i stand til at opbygge avancerede anlæg på et teoretisk grundlag ved hjælp af faglige metoder, værktøjer og maskiner.

Som anlægsgartner med speciale i plejeteknik specialiserer du dig i at passe grønne områder som parker, slotshaver, golfbaner og andre friarealer. Du udbygger din vinde om beskæring, plantekulture, miljøfaktorer. Du arbejder med plejeplaner og lærer at forholde dig til funktionelle og æstetetiske krav. Du lærer at forholde dig til grønne områder i et langt tidsmæssigt perspektiv. Kort sagt så kommer du til at kunne beskrive, foretage og prioritere arbejdsopgaver med udgangspunkt i viden, metoder og ressourcer.

Studiemiljø

Landbrugs- & Gartnerskolen er omgivet af vores marker, folde med heste, grise, køer og får. Vi har en smuk, stor park, rosenhave, frugthave, urtehave og sportsbaner. Alle vores dyr, marker og grønne områder bliver brugt til undervisning, fordybelse, motion og hygge. Vi har et godt socialt sammenhold og dyrker fællesskabet sammen med Skolehjemmet og Kokke- & Tjenerskole, der ligger i gå afstand. Som elev får du ansvar og skal tage del i den daglige pasning af skolens områder, som en naturlig del af undervisningen. Vi har en åben dialog, hvor alle kan bidrage til at gøre vores skole endnu bedre, både hvad angår det sociale og det faglige. Vi tilbyder, i samarbejde med Skolehjemmet og Kokke- & Tjenerskolen, lektiehjælp, faglige udfordringer, motion og hygge efter skoletid. Vi tror på, at et godt fællesskab imellem elever og mellem elever og lærere skaber den bedste læring – overnatninger, studieture, ekskursioner, fester og idrætsdage er en del af vores miljø.

Praktik

Uddannelsen som EUX anlægsgartner er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene varierer i længde fra 2 år og 6 mdr. til 2 år og 10 mdr. I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skiftelige uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads. Læs mere om praktikcenteret i linket nederst i denne boks.

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, tilbyder Selandia dig skolepraktik i praktikcentret på Selandia. Praktikcentret giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en praktikplads. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Praktikophold i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet.
Læs mere om praktik i udlandet her:

Praktik i udlandet

Praktikcenteret

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til uddannelsen i linket nederst i denne boks.

Adgang til hovedforløb
For at komme videre til hovedforløb skal du have bestået følgende fag, som du undervises i i løbet af grundforløb 2:
- Dansk på C-niveau.
- Engelsk på C-niveau.
- Samfundsfag på C-niveau.
- Matematik på C-niveau.
- Kemi på C-niveau.
- Biologi på C-niveau.

Certifikater o.l. :
Kørekort til minimum traktor
Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp og førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014

Adgangskrav til uddannelsen

Erhvervsuddannelse for voksne EUV

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.


Læs mere her – erhvervsuddannelse med EUX: (klik på faneblad ”25 år eller derover)

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
En anlægsgartner plejeplanlægger og passer grønne områder, både i parkanlæg, kommunale arealer og private haver. Eller anlægger haveanlæg, terrasser, fortov og meget mere. En anlægsgartner får ofte ansættelse i et privat firma eller i en kommunal driftsafdeling, men man kan også starte egen virksomhed. Der er gode muligheder for job og faglig udvikling inden for faget. Jobbet kan være meget selvstændigt, hvor man får meget ansvar, eller man arbejder i makkerpar eller sjak, for at få opgaven løst.

Videreuddannelse
Du har gode muligheder for at videreuddanne dig, når du er færdig som anlægsgartner.
Du kan blandt andet videreuddanne dig til jordbrugsteknolog, skov- og landskabsingeniør og professionsbachelor i have- og parkvirksomhed.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Som anlægsgartner har du brug for sikkerhedssko og arbejdstøj - både på skolen og i praktikken.

For at tage traktorkørekort skal du have en lægeattest hos egen læge. Prisen for attesten bestemmer din læge, men du skal påregne et sted mellem 400 – 600 kr.

Hvis du ikke består traktorteori 1. gang, skal du selv betale tilmeldingsgebyr for de resterende prøve.

På 4. hovedforløb arrangerer eleverne en studietur med et højt fagligt niveau, hvor man skal være enige om økonomi og rejsemål.

Derudover vil der være en bogpakke, som du kan få tilskud til fra din mester.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

optagelse.dk