Jordbrugsmaskinfører

Uddannelsen er til dig, der kan lide at arbejde med de helt store maskiner, og som samtidig har en god teknisk forståelse, da de store maskiner ofte er styret af avanceret computerteknologi. Som jordbrugsmaskinfører lærer du blandt andet at arbejde med de forskellige landbrugsmaskiner.

Uddan dig til jordbrugsmaskinfører på Landbrugs- & gartnerskolen. Selandia

Du lærer at bruge værkstedsmaskiner og håndværktøj i forbindelse med vedligeholdelse og mindre reparationer. Uddannelsen er et speciale, du vælger i forbindelse med uddannelsen til landmand, så du lærer også at passe de forskellige husdyr og at dyrke jorden. Udover at afslutte som jordbrugsmaskinfører, kan du også afslutte som landbrugsassistent eller landmand med speciale i husdyr eller planter.

Et godt valg for mig

Jeg har siddet i en traktor, så længe som jeg kan huske. Og jeg elsker det afvekslende arbejde, hvor man både bruger hovedet og hænderne.

Nicklas Hansen, elev på Landbrugs- & Gartnerskolen

FAG 
Du har fag som husdyr, plantedyrkning, teknikfag, naturfag og sprøjteteknik. Også regnskab, økonomi, engelsk/internationalisering og planlægning er vigtige fag for en landmand og en jordbrugsmaskinfører.

MANGE MULIGHEDER

Maskinførerens arbejdsplads er først og fremmest fra traktorsædet. Herfra styrer man kørslen, og betjener greb og håndtag til de mange forskellige redskaber. Som maskinfører kan du køre store som små traktorer, men også rendegravere, mejetærskere, skovningsmaskiner, bulldozeremaskiner osv. Maskinførere bliver brugt i landbrug, gartneri og skovbrug, i entreprenørfirmaer, i stenbrud og i grusgrave. Om vinteren rydder mange maskinførere sne og salter veje.

Foruden at køre og betjene maskiner har maskinføreren en anden hovedopgave, nemlig at vedligeholde og reparere udstyret. Det er afgørende både for økonomien og sikkerheden, at de mange specialmaskiner vedligeholdes på den rigtige måde. Det kan være tidskrævende og dyrt at tilkalde mekanikere og servicefolk, og derfor bliver maskinføreren også uddannet til selv at foretage mindre reparationer.

 

indhold i landmandsuddannelsen
  • I landbruget udfører maskinførere alle former for markarbejde. De pløjer, harver, sår og høster, renser for ukrudt, bringer gylle og kunstgødning ud, kører med sprøjtemidler osv. De bruger først og fremmest traktorer med mange forskellige redskaber, og de kører også med rendegravere, mejetærskere osv.
  • Inden for produktionsgartneri, skovbrug og i kommunalt regi udfører jordbrugsmaskinførere opgaver, der svarer til dem, de har i landbruget.
  • Inden for skovbrug arbejder man med jordbrugsmaskiner og skovbrugsmaskiner. I entreprenørfirmaer kan man arbejde med en gummiged, gravemaskine, rendegraver, rambuk, scraber, tromle, gradermaskine, bulldozer mv.
  • Desuden er der maskinførere i asfaltfirmaer, der betjener tromler, asfaltmaskiner og maskiner til jordarbejde. Andre arbejder med traktorer og gravemaskiner i grusgrave eller stenbrud.
  • Om vinteren sørger mange maskinførere for snerydning, grusning og saltning af veje. Det gælder især de maskinførere, der er ansat på maskinstationer. Maskinstationer er virksomheder, der udfører maskinelt arbejde i landbruget.

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Landbrugs- & Gartnerskolen

Prøv introduktionskursus på Landbrugs- & Gartnerskolen

Uddannelsesforløb

Grundforløb 1 og 2
På grundforløb 1 arbejder du med projekter, som omhandler praktiske fag og almene fag som dansk og naturfag. Du skal være med til at passe gårdens dyr og marker, så du får en indsigt i det at være landmand, dyrepasser og jordbrugsmaskinfører. Du kommer til at passe skolens udendørs arealer, klippe hæk, slå græs, lave små haveanlæg med jodbehandling, sten, fliser og planter, ligesom en anlægsgartner. Derudover vil du prøve praktiske opgaver med naturpleje og skov. Du kommer til at arbejde helheds- og projektorienteret, så almene fag og praktiske fag hænger sammen. Du kommer til at samarbejde med elever fra kokke og tjenerskolen, så du vil også stifte bekendtskab med fagområder inden for fødevarer.

Grundforløb 2 bliver mere fagspecifikt, hvor du vil arbejde helheds- og projektorienteret med almene fag og praktiske fag. Du vil få kendskab til dyrenes anatomi, fodring og sygdomme. Lære om økologi og bæredygtighed samt det konventionelle landbrug med markdrift. Du skal bestå biologi og naturfag og bl.a. tage traktorkørekort.

Hovedforløb
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Hovedforløbet på skolen giver dig viden om husdyr, plantedyrkning, teknikfag og naturfag. Du lærer at beregne foder- og gødningsplaner og er med i driften af gården, både i marken og med dyrene. Du arbejder helheds- og projektorienteret, så almene fag som økonomi og engelsk hænger sammen med de praktiske fag. Vi bruger vores praktiske landbrug, for at opnå mest mulig læring og kendskab til uddannelsen.

Varighed

Grundforløb del 1: 20 uger
Grundforløb del 2: 20 uger
Hovedforløb :
- jordbrugsmaskinfører: Mellem 2 år og 5 måneder og 3 år og 2 måneder.

Specialer

Jordbrugsmaskinfører uddannelsen er en specialisering inden for landmands-uddannelsen, hvor jordbrugsmaskinfører uddannelsen har en kortere varighed, end hvis du vil være landmand.

Du kan afslutte landmandsuddannelsen med 3 specialer.
• Jordbrugsmaskinfører. Som jordbrugsmaskinfører lærer du bl.a. at arbejde med de forskellige landbrugsmaskiner. Du lærer at bruge værkstedsmaskiner og håndværktøj i forbindelse med vedligeholdelse og mindre reparationer.
• Husdyr. Som landmand med specialet husdyr lærer du bl.a at vurdere dyrebesætninger, du lærer at planlægge avl, tage stilling til foderkvaliteter, og du lærer om transport af dyr og dyrevelfærd.

• Planter. Som landmand med speciale i planter lærer du bl.a. at udarbejde planer for såning, gødning og sprøjtning. Du lærer også at arbejde med og vedligeholde de mange maskiner, der indgår i en landbrugsdrift. Også naturpleje og pasning af vildt indgår i uddannelsen.

EUX

Denne uddannelse kan tages med EUX
Med en landbrugsuddannelse med EUX får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser - på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen.

Læs mere om jordbrugsmaskinfører-uddannelsen med EUX her

Hvad er EUX, og hvad kræver det?

Studiemiljø

Landbrugs- & Gartnerskolen er omgivet af vores marker, folde med heste, grise, køer og får. Vi har en smuk, stor park, rosenhave, frugthave, urtehave og sportsbaner. Alle vores dyr, marker og grønne områder bliver brugt til undervisning, fordybelse, motion og hygge. Vi har et godt socialt sammenhold og dyrker fællesskabet sammen med Skolehjemmet og Kokke- & Tjenerskole, der ligger i gå afstand.

Som elev får du ansvar og skal tage del i den daglige pasning af skolens områder, som en naturlig del af undervisningen. Vi har en åben dialog, hvor alle kan bidrage til at gøre vores skole endnu bedre, både hvad angår det sociale og det faglige. Vi tilbyder, i samarbejde med Skolehjemmet og Kokke- & Tjenerskolen, lektiehjælp, faglige udfordringer, motion og hygge efter skoletid. Vi tror på, at et godt fællesskab imellem elever og mellem elever og lærere skaber den bedste læring – overnatninger, studieture, ekskursioner, fester og idrætsdage er en del af vores miljø.

Praktik

Uddannelsen som jordbrugsmaskinfører er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene varierer i længde fra 3 til 9 måneder eller 2 til 3 perioder. I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skiftelige uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads. Læs mere om praktikcenteret her: sceu.dk/praktikcentret

Praktikophold i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet.
Læs mere om praktik i udlandet - klik på linket herunder

Selandias praktikcenter

Praktik i udlandet

Adgangskrav

Adgangskrav til uddannelsen:
Klik på linket nederst i denne boks og se adgangskrav til at blive optaget på uddannelsen.

Adgang til uddannelsens hovedforløb
For at komme videre til hovedforløb skal du have bestået følgende fag og certifikater, som du gennemgår i løbet af grundforløb 2
1)Biologi på F-niveau, bestået
2)Naturfag på F-niveau, bestået
Certifikater o.l. :
• Kørekort til minimum traktor
• Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp og førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014
• Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014
• Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, jf. gældende regler om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
• Håndtering af medicin og indgivelse af lægemidler til produktionsdyr, jf. gældende regler om dyreejers anvendelse af lægemidler

Adgangskrav til uddannelsen

Voksenuddannelse (EUV)

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere om adgangskrav her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
• I landbruget udfører maskinførere alle former for markarbejde. De pløjer, harver, sår og høster, renser for ukrudt, bringer gylle og kunstgødning ud, kører med sprøjtemidler osv. De bruger først og fremmest traktorer med mange forskellige redskaber, og de kører også med rendegravere, mejetærskere osv.
• Inden for produktionsgartneri, skovbrug og i kommunalt regi udfører jordbrugsmaskinførere opgaver, der svarer til dem, de har i landbruget.
• Inden for skovbrug arbejder man med jordbrugsmaskiner og skovbrugsmaskiner. I entreprenørfirmaer kan man arbejde med en gummiged, gravemaskine, rendegraver, rambuk, scraber, tromle, gradermaskine, bulldozer mv.
• Desuden er der maskinførere i asfaltfirmaer, der betjener tromler, asfaltmaskiner og maskiner til jordarbejde. Andre arbejder med traktorer og gravemaskiner i grusgrave eller stenbrud.
• Om vinteren sørger mange maskinførere for snerydning, grusning og saltning af veje. Det gælder især de maskinførere, der er ansat på maskinstationer. Maskinstationer er virksomheder, der udfører maskinelt arbejde i landbruget.

Videreuddannelse
Du kan videreuddanne dig gennem landbrugets lederuddannelse. Du har også andre muligheder, du kan blandt andet videreuddanne dig til jordbrugsteknolog, skov- og landskabsingeniør og professionsbachelor i have- og parkvirksomhed. Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til maskiningeniør.

Derudover er der mange kurser inden for AMU


Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Som jordbrugsmaskinfører har du brug for sikkerhedssko og arbejdstøj - både på skolen og i praktikken.
For at tage traktorkørekort skal du have en lægeattest hos egen læge. Prisen for attesten bestemmer din læge, men du skal påregne et sted mellem 400,- til 600,- kr. Hvis du ikke består traktorteori 1. gang, skal du selv betale tilmeldingsgebyr for de resterende prøve.
På 2. hovedforløb arrangerer eleverne en studietur med et højt fagligt niveau, hvor man skal være enige om økonomi og rejsemål.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Optagelse.dk