Landmand med EUX

Uddannelsen er til dig, der kan lide at arbejde med dyr og planter, og som sætter pris på mange timer i den friske luft. Du lærer at passe de forskellige husdyr og at dyrke jorden ved hjælp af de mange landbrugsmaskiner. Hvis du samtidig vil udfordres lidt ekstra og have kompetencer, der også giver dig adgang til videregående uddannelser, kan du tage denne uddannelse med EUX.

Uddan dig til landmand med EUX på Landbrugs- & Gartnerskolen. Selandia

Uddannelsen til landmand giver en grundlæggende viden om husdyr og jorddyrkning. I Danmark har vi mange store gårde med moderne bygninger og anlæg med produktionsdyr. En vigtig del af arbejdet består i at planlægge arbejdsopgaverne og vedligeholde maskiner og bygninger, da der hele tiden bliver slidt på dem. En landmand kan arbejde som ansat eller selv drive en gård, mens andre arbejder på maskinstationer med at pløje, så og høste for andre.

FAG 
Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold. På skolen får du undervisning i fag som husdyr, plantedyrkning, teknikfag og sprøjteteknik. Du har også fag som regnskab, økonomi, engelsk/internationalisering og planlægning, da det er vigtige fag for en landmand. Du lærer også om de tekniske indretninger, hvordan de styres, og hvordan de vedligeholdes.

EUX
Hvis du tager uddannelsen med EUX, får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som ved en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Uddannelsens forløb er på mange områder ens med uddannelsen uden EUX – men med EUX har du flere fag på et højere niveau. EUX er lige noget for dig, hvis du er målrettet, fagligt dygtig og energisk.

Læs om landmandsuddannelsen uden EUX her: Landmand uden EUX

FLERE MULIGHEDER
Du kan afslutte uddannelsen som landbrugsassistent eller som landmand med speciale i husdyr eller planter. Du kan også afslutte som jordbrugsmaskinfører. (Læs mere i boksen "Specialer" herunder).

 

 

 

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Landbrugs- & Gartnerskolen

Prøv introduktionskursus på Landbrugs- & Gartnerskolen

Uddannelsesforløb

Uddannelsen til EUX landmand giver en grundlæggende viden om husdyr og jorddyrkning.

Grundforløb 1 og 2
Når du starter på grundforløb 1, skal du vælge et hovedområde og en fagretning i dit EUX forløb. Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

På grundforløb 1 arbejder du med projekter, som omhandler praktiske fag og almene fag som dansk og naturfag. Du skal være med til at passe gårdens dyr og marker, så du får en indsigt i det at være landmand, dyrepasser og jordbrugsmaskinfører. Du kommer til at passe skolens udendørs arealer, klippe hæk, slå græs, lave små haveanlæg med jodbehandling, sten, fliser og planter, ligesom en anlægsgartner. Derudover, vil du prøve praktiske opgaver med naturpleje og skov. Du kommer til at arbejde helheds- og projektorienteret, så almene fag og praktiske fag hænger sammen. Du kommer til at samarbejde med elever fra Kokke- & Tjenerskolen, så du vil også stifte bekendtskab med fagområder inden for fødevarer.

Grundforløb 2 bliver mere fagspecifikt, hvor du vil arbejde helheds- og projektorienteret med almene fag og praktiske fag. Du vil få kendskab til dyrenes anatomi, fodring og sygdomme. Lære om økologi og bæredygtighed samt det konventionelle landbrug med markdrift. Du skal bestå biologi og naturfag og bl.a. tage traktorkørekort.

Ud over de ordinære fag på uddannelsen, følger du også nogle fag på C-niveau. Disse fag undervises du i sammen med eux elever fra andre eux-uddannelser på Selandia.

Du har følgende fag på C-niveau:
• Dansk på C-niveau.
• Engelsk på C-niveau.
• Samfundsfag på C-niveau.
• Matematik på C-niveau.
• Kemi på C-niveau.
• Biologi på C-niveau.

Hovedforløb
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Hovedforløbet på skolen giver dig viden om husdyr, plantedyrkning, teknikfag og naturfag. Du lærer at beregne foder- og gødningsplaner og er med i driften af gården, både i marken og med dyrene.
Du arbejder helheds- og projektorienteret, så almene fag som økonomi og engelsk hænger sammen med de praktiske fag. Vi bruger vores praktiske landbrug for at opnå mest mulig læring og kendskab til uddannelsen som landmand.

Ud over de ordinære fag på hovedforløbet, har du som EUX yderligere fag. Du undervises sammen med andre EUX elever på Selandia, og har følgende fag på EUX hovedforløbet:
• Dansk på A-niveau
• Engelsk på B-niveau
• Matematik på B-niveau
• Biologi på B-niveau
• Kemi på B-niveau
• Fysik på C-niveau
• Erhvervsøkonomi på C-niveau

Varighed

Uddannelsens varighed er:
Grundforløb 1: 20 uger
Grundforløb 2: 20 uger
Hovedforløb: 3 år og 3 måneder

For unge over 25 år kan uddannelsens varighed afkortes – afhængig af tidligere erfaring og uddannelse.

Specialer

Du kan afslutte EUX landmandsuddannelsen med 3 specialer.

• Husdyr. Som landmand med specialet husdyr lærer du bl.a at vurdere dyrebesætninger, du lærer at planlægge avl, tage stilling til foderkvaliteter, og du lærer om transport af dyr og dyrevelfærd.

• Planter. Som landmand med speciale i planter lærer du bl.a. at udarbejde planer for såning, gødning og sprøjtning. Du lærer også at arbejde med og vedligeholde de mange maskiner, der indgår i en landbrugsdrift. Også naturpleje og pasning af vildt indgår i uddannelsen.

• Jordbrugsmaskinfører. Som jordbrugsmaskinfører lærer du bl.a. at arbejde med de forskellige landbrugsmaskiner. Du lærer at bruge værkstedsmaskiner og håndværktøj i forbindelse med vedligeholdelse og mindre reparationer.

Studiemiljø

Landbrugs- & Gartnerskolen er omgivet af vores marker, folde med heste, grise, køer og får. Vi har en smuk, stor park, rosenhave, frugthave, urtehave og sportsbaner. Alle vores dyr, marker og grønne områder bliver brugt til undervisning, fordybelse, motion og hygge. Vi har et godt socialt sammenhold og dyrker fællesskabet sammen med Skolehjemmet og Kokke- & Tjenerskole, der ligger i gå afstand. Som elev får du ansvar og skal tage del i den daglige pasning af skolens områder, som en naturlig del af undervisningen. Vi har en åben dialog, hvor alle kan bidrage til at gøre vores skole endnu bedre, både hvad angår det sociale og det faglige. Vi tilbyder, i samarbejde med Skolehjemmet og Kokke- & Tjenerskolen, lektiehjælp, faglige udfordringer, motion og hygge efter skoletid. Vi tror på, at et godt fællesskab imellem elever og mellem elever og lærere skaber den bedste læring – overnatninger, studieture, ekskursioner, fester og idrætsdage er en del af vores miljø.

Praktik

Uddannelsen som EUX landmand er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole.

Praktikforløbene varierer i længde fra 3 til 9 måneder eller 2 til 3 perioder. I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skiftelige uddannelsesaftale med praktikstedet. Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads. Læs mere om praktikcenteret i linket nederst i boksen.

Praktikophold i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet.
Læs mere om praktik i udlandet herunder.

Praktik i udlandet

Praktikcenteret

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til uddannelsen (klik på link nederst i denne boks).

Adgang til hovedforløb
For at komme videre til hovedforløb skal du - udover kravene til en ordinær erhvervsuddannelse - have bestået følgende fag og certifikater, som du gennemgår i løbet af grundforløb 2:
- Dansk på C-niveau.
- Engelsk på C-niveau.
- Samfundsfag på C-niveau.
- Matematik på C-niveau.
- Kemi på C-niveau.
- Biologi på C-niveau.

Certifikater o.l. :
• Kørekort til minimum traktor
• Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp og førstehjælp ved hjertestop efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014
• Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014
• Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, jf. gældende regler om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
• Håndtering af medicin og indgivelse af lægemidler til produktionsdyr, jf. gældende regler om dyreejers anvendelse af lægemidler

Adgangskrav til uddannelsen

Erhvervsuddannelse for voksne EUV

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere her - erhvervsuddannelse med EUX (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Der er gode muligheder i landbruget. Brugene bliver stadig større, og det kan være dyrt at etablere sig som selvstændig ung landmand. Til gengæld er der behov for dygtige faglærte i erhvervet.

Du kan videreuddanne dig gennem landbrugets lederuddannelse. Du har også andre muligheder, du kan blandt andet videreuddanne dig til jordbrugsteknolog, skov- og landskabsingeniør og professionsbachelor i have- og parkvirksomhed. Supplerer du med Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til maskiningeniør.

Derudover, er der mange kurser inden for AMU.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU. Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Som landmand har du brug for sikkerhedssko og arbejdstøj - både på skolen og i praktikken.

For at tage traktorkørekort skal du have en lægeattest hos egen læge. Prisen for attesten bestemmer din læge, men du skal påregne et sted mellem 400 – 600 kr.

Hvis du ikke består traktorteori 1. gang, skal du selv betale tilmeldingsgebyr for de resterende prøve.

På 2. hovedforløb arrangerer eleverne en studietur med et højt fagligt niveau, hvor man skal være enige om økonomi og rejsemål.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

optagelse.dk