Smed med EUX

Smedeuddannelsen er til dig, der gerne vil forme og konstruere spændende produkter med jern. Du ønsker at herske over metal, så det arter sig, som du vil. Hvis du samtidig vil udfordres lidt ekstra og have kompetencer, der også giver dig adgang til videregående uddannelser, kan du tage denne uddannelse med EUX.

En vigtig del af arbejdet går ud på at vælge det rette metal og den rette arbejdsteknik ved forskellige opgaver. Det kræver, at du som smed følger med i de nyeste teknikker. Som smed lærer du også at lime og svejse i plastic. Du skal også arbejde med computerstyrede maskiner og lave tegninger og diagrammer.

BÅDE I VÆRKSTEDET OG I KLASSELOKALET
Uddannelsen veksler mellem skoleforløb og praktik. På skolen vil du nogle dage have undervisning i værkstedet og andre dage i klasselokalet. Herudover vil der være praktikperioder, hvor du lærer alt om håndværket og arbejdet som smed. 

FAG
Smedeuddannelsen begynder med grundforløbet ”Produktion & Udvikling”. På grund- og hovedforløbet har du undervisning i fag som maskinel og manuel bearbejdning, måleteknik og materialeforståelse. Herudover skal du også have dansk, engelsk og matematik. Kontakt vores vejleder for de præcise fag for din uddannelse.

EUX
Hvis du tager uddannelsen med EUX, får du et svendebrev, så du kan arbejde inden for dit fag, nøjagtig som ved en traditionel erhvervsuddannelse. Samtidig giver uddannelsen adgang til videregående uddannelser på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Uddannelsens forløb er på mange områder ens med uddannelsen uden EUX – men med EUX har du flere fag på et højere niveau. EUX er lige noget for dig, hvis du er målrettet, fagligt dygtig og energisk.

Se beskrivelsen af uddannelsen uden EUX her: Smed uden EUX

 


 

 

Om uddannelsen

Brobygning og introkurser

Kom og oplev uddannelsen. Prøv et introduktionskursus (hvis du går i 8. klasse) eller brobygning (hvis du går i 9. eller 10. klasse)

Prøv brobygning på Teknik- & Metalskolen

Prøv introduktionskursus på Teknik- & Metalskolen

Uddannelsesforløb

På uddannelsen til smed med EUX lærer du at forarbejde metal i mange forskellige udformninger.

Uddannelsen består af en kombination af skoleperioder og praktik. Uddannelsen har et grundforløb 1 på 20 uger, grundforløb 2 på 20 uger, hovedforløb, praktik og en svendeprøve..

I skolen arbejder du både i værksted og i teorilokalet. Undervisningen foregår med løsning af projekter, hvor du får lov at prøve alle de muligheder, som faget byder på.

På skolen har du fag som måleteknik og materialeforståelse. Du skal også lære, hvordan du laver en digital tegning, forstår tegninger og hvordan du bearbejder metal maskinelt og manuelt. Du har også fag som dansk, engelsk, matematik og fysik.

EUX delen består af en række boglige fag, som du tager på gymnasialt niveau sideløbende med den håndværksmæssige del.

Du kan afslutte uddannelsen som smed, aluminiumssmed, rustfri smed, klejnsmed, energitekniker eller svejser (læs mere om disse under punktet ”specialer” længere nede på siden.

Grundforløb 1
For at komme i gang med uddannelsen skal du først gennemføre et grundforløb.
I løbet af grundforløbets 1. del får du almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du skal fortsætte i. Du skal først beslutte dig endeligt efter ½ år på grundforløbet.
Grundforløb 1 giver adgang til alle erhvervsuddannelser på Selandia - uanset hvilket hovedområde og fagretning, du har fulgt.

Du har både erhvervsfag, grundfag (dansk E eller dansk C) og valgfag.
Erhvervsfagene er generelle fag som arbejdspladskultur, samfund og sundhed og praktikpladssøgning, men du har også fag, som er særlige for uddannelserne i din fagretning. Det er fx faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og samarbejde og metodelære. Valgfag kan være ekstra grundfag som matematik, samfundsfag eller engelsk.

Grundforløb 2
På Grundforløb 2 har du fag, som i 20 uger retter sig direkte mod din uddannelse. Du starter ofte dit arbejde med at beregne og konstruere en tegning i et CAD-program.
Du bearbejder dine metaldele i værkstedets mange maskiner, og efterfølgende skal metaldelene svejses sammen.

Du afslutter grundforløbet med en prøve, og du får et grundforløbsbevis

Hovedforløbet
Vekseluddannelsen starter her, du arbejder i praktik hos en mester og er på skoleophold, hvor du lærer fagets teoretiske side.

Varighed

Uddannelsens varighed er:
Grundforløb 1: 20 uger
Grundforløb 2: 20 uger
Hovedforløb: 4 år

For unge over 25 år kan uddannelsens varighed afkortes – afhængig af tidligere erfaring og uddannelse.

Specialer

Du kan afslutte uddannelsen med et af følgende specialer:

• Bearbejdningssmed. Skærer, bukker og klipper metal og har også lettere svejseopgaver.

• Svejser. Svejser alle former for metaldele. Du lærer, hvordan du tilskærer metal, sammenføjer metaldele og laver specielle svejsninger. En krævende svejseprøve giver dig tilladelse til at svejse på mere avancerede opgaver med særlige krav til belastning og tryk.

• Klejnsmed. På uddannelsen lærer du at producere ting i metalplader – det kan være alt fra kunsthåndværk og dekorationer til låse, pengeskabe, porte, stiger og brandtrapper. Det kan også være større projekter som broer, tårne, rør og meget andet. Meget af dit arbejde foregår med computerstyrede systemer.

• Aluminiumssmed og rustfri smed. Her arbejder du med rustfrit stål, kobber og aluminium.. Eksempler kunne være produktion rustfri beholdere og rørsystemer.

• Maritim smed. Her lærer du at reparere og vedligeholde skibe – hvor du svejser, bukker, klipper, borer og skærer i materialer lavet af metal.

• Energitekniker. Her lærer du at lave rørsystemer, skære gevind og svejse rørene sammen. Det bruges til solfangere, anlæg til jordvarme og aircondition, til drikkevand, central- og fjernvarme og meget mere.

Studiemiljø

Studiemiljøet er altafgørende for din trivsel, engagement og læring, og på elektrikeruddannelsen har vi et godt studiemiljø:
• Det fysiske studiemiljø. Vi har god plads til alle i værkstederne/ lokalerne, og vi har faciliteter, der understøtter undervisningen.
• Det psykiske studiemiljø. Det er vigtigt for os, at du trives i og uden for undervisningen, og der er et godt socialt miljø omkring undervisningen
• De æstetiske rammer (omgivelserne er inspirerende).

Her er plads til alle, og her er rart at være. Både for dig, som er ambitiøs og vil gå talentvejen og dig, som er nysgerrig og gerne vil lære. Vi laver også projekter sammen med andre uddannelser på Selandia.

Vores undervisere står klar til at tage godt imod dig og sørger for, at du bliver mødt med høj faglig kompetence. De har nemlig både en teoretisk og praktisk baggrund, der giver dig den bedste læring og de bedste forudsætninger for at få det optimale ud af undervisningen.

Praktik

Uddannelsen som smed med EUX er en vekseluddannelse, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og ophold på skole. Praktikforløbene varierer i længde. I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skiftelig uddannelsesaftale med praktikstedet.
Selandia har et praktikcenter, hvor du kan få hjælp og vejledning til at finde din praktikplads. Læs mere om praktikcenteret nederst i denne boks.

Skolepraktik
Hvis du ikke har fundet en praktikplads, tilbyder Selandia dig skolepraktik i praktikcentret på Selandia. Praktikcentret giver dig en unik mulighed for at komme godt i gang med din uddannelse, selv om du ikke har en praktikplads. Uddannelsestiden er den samme, og du skal bestå dine eksamener på lige fod med dem, der er i ordinær praktik. På mange måder svarer det at være elev i praktikcentret til at være ansat som elev/lærling i en virksomhed. Undersøgelser på Selandia viser, at elever i skolepraktik er lige så efterspurgte i erhvervslivet efter endt uddannelse som elever, der har været i virksomhedspraktik.
På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Praktikophold i udlandet
Hvis du har drømme om at tage dele af din uddannelse i udlandet, kan vi hjælpe dig til at realisere din drøm. Selandia har en lang række kontakter og et internationalt kontor, som kan bistå dig med alt det praktiske omkring et praktikophold i udlandet.
Læs mere om praktik i udlandet her:

Praktik i udlandet

Praktikcenteret

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til uddannelsen (klik på link nederst i denne boks).

Adgang til hovedforløb
For at komme videre til hovedforløb skal du have bestået følgende fag, som du gennemgår i løbet af grundforløb 2:
- Dansk på C-niveau
- Matematik på C-niveau
- Engelsk på C-niveau
- Fysik på C-niveau

Adgangskrav til uddannelsen

Erhvervsuddannelse for voksne EUV

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (EUV).
EUV er en grunduddannelse for voksne og er lavet til dig, som ikke har en uddannelse, men er motiveret for at få det. Det kan også være, at din uddannelse er forældet, eller at du er faglært med en udenlandsk uddannelse, der ikke kan godkendes direkte i Danmark.

Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering. Det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

Du kan få hjælp til at få vurderet dine kompetencer og dine muligheder for uddannelse og job. Kontakt Selandias Kompetencecenter, som hjælper dig på vej. Telefonnummer: 5856 7000. Mail: kcs@sceu.dk
Klik på linket herunder og læs mere om, hvordan Selandia Kompetencecenter kan hjælpe dig.

Læs mere her (klik på faneblad ”25 år eller derover")

Kompetencecenter

Job og videreuddannelse

Job
Der er gode jobmuligheder som smed med EUX. Samtidig er smedevirksomheder i dag meget moderne virksomheder, som bruger den nyeste teknologi. Afhængig af, hvilket speciale du har valgt, vil du blive ansat i smedeværksteder, store virksomheder og fjernvarme- og kraftværker. Faktisk arbejder smede også på boreplatforme. Du kan også være med til at fremstille alt fra maskiner til fødevareindustrien, tanke og offshore til landbrugsmaskiner og byggeelementer i stål.

Videreuddannelse
En erhvervsuddannelse med EUX giver adgang til videregående uddannelser – på samme vilkår som unge med en gymnasial eksamen. Ønsker du ikke at læse videre, har du samtidig dit svendebrev, så du kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet og arbejde inden for dit fag. Nøjagtig som en traditionel erhvervsuddannelse.
Du kan blandt andet videreuddanne dig til maskinmester, produktionsteknolog, energiteknolog, driftsteknolog offshore, installatør VVS og professionsbachelor i eksport og teknologi.

Økonomi og udstyr

Løn
SU og elevløn. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne. De fleste starter uddannelsen på grundforløbet uden en uddannelsesaftale. Er du over 18 år, kan du i den periode søge om SU.
Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begynderlønnen for elever i erhvervsuddannelser ligger typisk mellem 9.500 - 12.500 kr. om måneden.

Udgifter til udstyr og andet
Når du starter på grundforløb 2, skal du betale 800 kr. til dit personlige håndværktøj. Herudover skal du inden opstart anskaffe dig arbejdstøj og sikkerhedssko.

Ansøgning og optagelse

Du ansøger om optagelse via www.optagelse.dk.
Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder på Selandia og få en aftale om at få vurderet dine kompetencer.

Optagelse.dk